สระบุรี.. สร้างฝายมีชีวิตต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สระบุรี.. สร้างฝายมีชีวิตต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 30 เม.ย.62 พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานมอบฝายมีชีวิตต้นแบบ โครงการ “รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี สดุดี องค์ราชัน” โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมด้วย พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมพิธีรับมอบ ณ ลำห้วยผีหลอก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ทั้งนี้จังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาว จ.สระบุรี ในรูปแบบประชารัฐ ได้ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ป้องกันอุทกภัย แก้ไขปัญหาการจัดการน้ำของชุมชน ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อคืนความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การสร้างครูฝายมีชีวิตของจังหวัดสระบุรีและแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำของชุมชน รวมทั้งปลุกจิตสำนึกสร้างการมีส่วนร่วมให้กับทุกภาคส่วนในการรักษา หวงแหน และให้มีการขยายผลไปตามหมู่บ้านตำบลต่าง ๆ ต่อไป

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: