OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สตม. กวาดล้างอาชญากรรมห้วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สตม. กวาดล้างอาชญากรรมห้วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

พลตํารวจโทสมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สั่งการ ให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายหรือที่มี พฤติกรรมจะเข้ามากระทาความผิดทางอาญาหรือก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย เนื่องจากในห้วงการจัดงานพระราชพิธี บรมราชาภิเษก จะมีบุคคลสำคัญและประชาชน เข้ามาร่วมงานเป็นจานวนมากอาจจะมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ชาวต่างชาติที่ต้องการสร้างความวุ่นวาย หรือเป็นกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวเพื่อก่อเหตุ ประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของประชาชนผู้ที่เดินทางมาร่วมงานดังกล่าว ทำให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความมั่นคงของ ประเทศ
พลตํารวจตรีปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยํา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้สั่งการให้ พันตํารวจเอก ชัชวาย์ ทิพย์พิชัย ผู้กํากับการสืบสวน กองบังคับกํารตรวจคนเข้าเมือง 1 และเจ้าหน้าที่สืบสวน ออกสืบสวน หาข่าว ตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์แก่เจ้าบ้านหรือสถานประกอบการต่างๆ เมื่อมีการรับคนต่างด้าว เข้าพักอาศัยจะต้องแจ้งข้อมูลให้ สตม.ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ตาม ม.38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล เบาะแสต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่หากพบการกระทาที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คนต่างด้าว โดยเฉพาะความผิดเก่ียวกับคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต (หลบหนีเข้าเมือง) คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด(Overstay) โดยเน้น คนต่างด้าวกลุ่มสัญชาติเป้าหมายที่จะเข้ามาก่ออาชญากรรม ซึ่งผลจากการระดมกวาดล้างฯสามารถจับกุมคนต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง จานวน 77 คน, อยู่เกินกาหนดฯ(Overstay) จานวน 4 คน, ให้การซ่อนเร้น ช่วยเหลือคนต่างด้าว จานวน 7 คน,พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ จานวน 1 คน และความผิดตาม พ.ร.ก.การทำงานของคนต่างด้าวฯ จานวน 6 คน รวมทั้งสนิ้ จํานวน 95 คน
การแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณชน เพื่อความร่วมมือของประชาชน สถานประกอบการเกี่ยวกับการให้ที่พักอาศัยต่างๆ แก่คนต่างด้าว และสื่อมวลชนในการแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวที่มีกระทําผิด กฎหมําย หากพบสามารถแจ้งข้อมูลได้ท่ี Call Center 1178

ทีมข่าวภาคสนามเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: