จังหวัดมุกดาหาร บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่10

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 62 ที่วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในจัดพิธีปลงผมนาคในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการอุปสมบทในครั้งนี้ จำนวน 110 ราย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี
โดยคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดเตรียมการจนถึงวันลาสิกขา ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีระยะเวลาอุปสมบท 15 วัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 110 ราย
ในวาระอันสำคัญยิ่งนี้จังหวัดมุกดาหาร จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในช่วงระหว่างระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่งเสริมการศึกษาพุทธธรรมและสัมมาปฎิบัติ ซึ่งเป็นแก่นแห่งพระพุทธศาสนาอันจะทำให้ผู้อุปสมบทได้รับคุณค่า และประโยชน์สูงสุดในฐานะเป็นพระพุทธศาสนิกชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันประกอบการกุศลเพื่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยสำนึกแห่งความจงรักภักดี

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: