มรภ.วไลยลองกรณ์ จัดอบรมปรับตัวอย่างไรชีวิต(วัยรุ่น)มีความสุข”ปรับตัวอย่างไรให้ชีวิต (วัยรุ่น) มีความสุข”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดกิจกรรมการพูดสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ “ปรับตัวอย่างไรให้ชีวิต (วัยรุ่น) มีความสุข” โดยได้รับเกียรติจาก อ.อรพิมพ์ รักษาผล (อ.เบสท์) วิทยากรมากความสามารถ และเป็นเจ้าของวลีเด็ด”เกิดอีกสิบชาติก็ไม่เจอมหาราชชื่อภูมิพล ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบัน ที่มีปัญหา เช่น โรคซึมศร้า จึงต้องการให้นักศึกษาได้รับความรู้ ในช่วงของวัยรุ่น ให้สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ เมื่อเกิดปัญหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในชีวิต ก็สามารถที่จะเผชิญหน้า สู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร ถ่ายทอดให้กับเพื่อน พี่ น้อง หรือสมาชิกในครอบครัวในการดำเนินชีวิตต่อไปได้
ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจากทุกคณะ ทุกสาขาวิชา เข้ารับฟังการอบรมครั้งนี้ กว่า 200 คน.

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: