ประชุมหลายฝ่ายเพื่อวางแผนสร้างกำลังรองอาสาสมัครฯ

วันที่ 1 พ.ค.62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมการสรรพกำลังกลาโหม ถนนศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี
พล.ต.เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นประธานที่ประชุม
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 เวลา 13.30น. กรมการสรรพกำลังกลาโหม ได้เชิญผู้นำมวลชนกำลังสำรององค์กรจาก
ชมรมการกำลังสำรองแห่งประเทศไทย (ชสท.) และเครือข่ายมวลชนกำลังสำรอง อาทิ ชมรมกำลังสำรองกองหนุนสัมพันธ์,
ชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดปทุมธานี, สภานักวิชาการสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคงภายใน (สช.มน.กอ.รมน.) ชมรม
แพทย์แผนไทยเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ และ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ประชุมปรึกษาหารือ (อย่างไม่เป็น
ทางการ) ณ ห้องประชุมกรมการสรรพกำลังกลาโหม ถนนศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี และเชิญชวนมวลชนกำลังสำรองเข้าร่วม
ชมการแสดงศักยภาพกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ในวันที่ 20 มิ.ย.62. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศาลาทรงพล ค่ายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีเครือข่ายมวลชนกำลังสำรองเข้าประชุมจำนวน 11 นาย รายนามดังนี้
1. ว่าที่ พ.ต.กิติเฉลิม โครงกาพย์
ประธาน ชสท. (ส่วนกลาง)
2. ว่าที่ พ.ต.วิทยา นันต๊ะวงค์
รองประธาน ชสท.(1)
3. ว่าที่ พ.ต.สมภพ สุวรรณัง
รองประธาน ชสท.(3)
4. ว่าที่ ร.ท.อภิชัย กันยาโชติกุล
กรรมการ ชสท.
5. ว่าที่ ร.ท.เฉลิมนนท์ ถมยาศีริวงศ์ ร.น. ประธาน ชสท.จ.สป.
ผู้กำกับ นศท. รุ่น 45, ที่ปรึกษาชมรม ชสท.
6. นาย ชัยพฤกษ์ มหาชัย
7. ว่าที่ ร.อ.อนุรักษ์ สง่าพล
รองประธานกำลังสำรองกองหนุนสัมพันธ์
8. นาย ธนาวุฒิ อยู่สุภาพ
ประธานชมรมไทยอาสาป้องกันชาติ จ.ปทุมธานี
9. ดร.อัคราดร ปัญญาเพ็ญ
นายกสภานักวิชาการ สช.มน.กอ.รมน.
10. นาย โชควริศวร์ ภู่ภัทรไพศาล
นักวิชาการ สภานักวิชาการ สช.มน.กอ.รมน.
ผู้แทนชมรมแพทย์แผนไทยเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
10. นาง จรรยาภรณ์ วงศ์สุขวิวัฒนา
และ สมาคมเเพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
เครือข่ายมวลชนกำลังสำรองได้สรุปข้อเสนอแนะเรื่องสำคัญเพื่อพัฒนาระบบกำลังสำรอง ดังนี้
1. เพิ่มขีดระบบกำลังพลสำรองประเทศ ให้ทัดเทียมต่างประเทศ ซึ่งบางประเทศโครงสร้างอัตรากำลังพลสำรอง
มีถึงระดับกองพล และอัตราชั้นยศถึง ว่าที่ พลจัตวา ว่าที่ พลตรี และว่าที่ พลโท
2. เพิ่มขีดความสามารถการสร้างเครือข่ายมวลชนกำลังสำรองจิตอาสา กระทรวงกลาโหม ต้องออกระเบียบว่า
ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการกลาโหม เพื่อรองรับมวลชนจิต
อาสา 3 เหล่าทัพและประชาชนทุกสาขาอาชีพ (ระเบียบที่สมบูรณ์ต้องรองรับกำลังสำรอง 4 ประเภท คือ กำลังพลสำรอง,
กำลังกึ่งทหาร, กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้ง และกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆ) ซึ่งหน่วยราชการหลายกระทรวง ได้ดำเนินการออกระเบียบ
เป็นตัวอย่างแล้ว อาทิ โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (พ.ศ. 2518), โครงการไทยอาสาป้องกันชาติ (พ.ศ. 2521),
โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคง (พ.ศ. 2523), พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522, ระเบียบสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑, ระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 เป็นต้น การมีระเบียบองค์กรรองรับการใช้
มวลชนจิตอาสาถูกต้องตามกฎหมาย เป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนามวลชนเกิดเอกภาพที่มั่นคงและยั่งยืน
3. เครือข่ายมวลชนกำลังสำรอง ยินดีเข้าร่วมชมการแสดงศักยภาพกำลังพลสำรอง 3. เหล่าทัพ แจ้งยอดต่อไป
ข่าวโดย …. ประธาน ชสท.ส่วนกลาง

นายณรงค์ศักดิ์ หิรัญหลวง รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: