มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในพุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เช่น การบริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศล การจัดสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืชไทย พร้อมทั้งการจัดทำหอเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

โครงการที่สำคัญอีกหนึ่งโครงการ คือ การปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดและพันธุ์ไม้ในมหาวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำโดยศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ร่วมกันปลูกต้นไม้ หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะจัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลจำเพาะของพันธุ์ไม้ และคุณลักษณะต่างๆ และเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud Computing ด้วย
ส่วนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จะกล่าวถึงพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ พระราชกรณียกิจ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือกันของคณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 นอกจากนั้นยังได้รับสมัครจิตอาสา ในการร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้าง ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดต่อเนื่องจนถึงเดือน เมษายน 2563.

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: