จ.มุกดาหาร จับมือเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนกำลังแรงงานสมรรถนะสูง (Super Worker)

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 นายสุวิทย์ จันทร์หวร (จัน-หะ-วอน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานสมรรถนะสูง (Super Worker) โดยมีนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน หน่วยงานด้านการพัฒนากำลังคน สถาบันการศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 150 คน ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อ. เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
นายสุวิทย์ จันทร์หวร (จัน-หะ-วอน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ มีชายแดนติดกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งมีเขตเศรษฐกิจที่สำคัญคือ สะหวันเซโน แหล่งผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่ขนส่งสินค้าเข้า ออก ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร จึงทำให้จังหวัดมุกดาหารมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงเป็นอันดับ ๒ รองจากจังหวัดสงขลา จากสถานการณ์การลงทุนที่ผ่านมายังไม่มีภาคเอกชนมาลงทุน เนื่องจากปัจจัยที่สำคัญหลายประการ และปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังแรงงาน ได้ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานสมรรถนะสูง (Super Worker) ก็เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและหาแนวทางร่วมกันระหว่างองค์กรในระดับจังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานด้านการพัฒนากำลังคน สถาบันการศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อนแรงงานให้มีสมรรถนะสูงเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในระดับพื้นที่ ไปสู่ระดับสากล ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนการศึกษาข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาของการพัฒนาฝีมือแรงงานสมรรถนะสูงในพื้นที่ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงระบบ และรูปแบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพข้อเท็จจริง ทั้งนี้ โดยอาศัยเครือข่ายการบริการจัดการด้านแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพในระดับภูมิภาค
นาง พรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กล่าวว่า การพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชนวัยกำลังแรงงานให้ได้คุณภาพสอดคล้องกับกิจการที่ BOI ส่งเสริมการลงทุน ยังคงเป็นปัจจัยหลักของการตัดสินใจของการลงทุนที่สำคัญของประเทศในการบรรลุเป้าหมายสู่เจตนารมณ์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจังหวัดมุกดาหาร ถูกจัดตั้งให้เป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจากหลายปัจจัย ประกอบด้วย ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เชื่อมโยงสู่ลาว เวียดนาม และประเทศในแถบตะวันออกไกล (ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน) สามารถร่วมดำเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (สปป.ลาว) ที่มีการลงทุนจากหลายประเทศ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า กำลังแรงงานจังหวัดมุกดาหารมีไม่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากไม่มีสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี มีเพียงสถาบันการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ของรัฐและเอกชน รวม 6 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค Digital ดังนั้น กำลังแรงงานจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมเข้าสู่การทำงานได้ทันที โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้า องค์กรอาชีพต่างๆ สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการพัฒนากำลังคน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และภาคประชาชน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: