โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดอบรมการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการเรียนรู้ที่ฝึกการคิดขั้นสูงและการจัดการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING” ให้กับคณะครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ใช้นวัตกรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “นวัตกรรมแผนภาพการคิด Thinking Maps” ซึ่งเขียนโดย ดร.นารี คูหาเรืองรอง เป็นนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้พัฒนาการคิดขั้นสูงให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ทั้งระบบ ปรับปรุงแก้ไข วิจัยและพัฒนา จัดทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ และจัดอบรมให้กับคณะครูอาจารย์ที่เป็นโรงเรียนเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 500 คน จังหวัดสระแก้ว จำนวน 500 คน เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING ในการพัฒนาการคิดขั้นสูงให้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง ใช้ได้กับทุกสาระวิชา.

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน
///////////////////////////////

Leave a Reply

%d bloggers like this: