ราชบุรี  – มอบการศึกษาทุน 848 ทุน ช่วยแบ่งเบาภาระกำลังพลของกรมการทหารช่าง

วันที่10 พ.ค.62 ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กรมการทหารช่าง ทำพิธีมอบเกียรติบัตร และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการเหล่าทหารช่าง ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมการทหารช่าง และกองพันทหารช่างที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 848 ทุน เป็นเงิน 2,450,150 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการและส่งเสริมการศึกษาตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของ กรมการทหารช่าง โดยมี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับบุตรกำลังพลที่มีผลการเรียนดีเด่น

จากนั้นเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่าง และกองพลทหารช่าง ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพลในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ เจ้ากรมการทหารช่าง ได้กล่าวให้โอวาทแก่บุตรกำลังพลที่รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีใจความต้อนหนึ่งว่า กรมการทหารช่าง ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัด กรมการทหารช่าง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น โดยจัดสรรเงินจำนวนหนึ่ง จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา และจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยในปีนี้ นอกจากการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ที่มีผลการเรียนดีและดีเด่นแล้วยังได้มอบทุนเพิ่มเติม ให้กับบุตรกำลัพงทุกนาย ที่กำลังศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยหวังว่า นักเรียน นักศึกษา คงจะนำทุนการศึกษา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างแก้จริง และให้ทำหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาที่ดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง อย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด เป็นอันขาด

สำหรับทุนการศึกษาของกรมการทหารช่าง ได้แบ่งออกเป็น 7 ทุน ได้แก่ ทุนระดับประถมศึกษา จำนวน 362 ทุน, ทุนระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น จำนวน 125 ทุน, ทุนระดับมัธยมศึกษาต้อนปลาย จำนวน 104 ทุน, ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 77 ทุน, ทุนการศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 45 ทุน, ทุนการศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่นระดับอุดมศึกษา จำนวน 72 ทุน, ทุนนอกระเบียบ ฯ ตามดำริเจ้ากรมการทหารช่าง จำนวน 63 ทุน โดยทุนการศึกษาของกรมการทหารช่าง ที่นำมามอบให้กับบุตรข้าราชการของกรมการทหารช่างในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ฯ, กองทุนสวัสดิการกรมการทหารช่าง, กองทุนจารุมณี, กองทุน จอมพล ผิน ชุณหะวัณ, กองทุนคุณตาหลักเมือง, ทุนการศึกษาบุตรทหารช่าง, กองทุนพระกรุณา, กองทุน พลเอก วิมล วงษ์วานิช, กองทุน พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ, กองทุนสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, ทุนสวัสดิการทหารบก และทุนสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ทั้งนี้พิธีมอบทุนการศึกษาของกรมการทหารช่าง ทางกรมการทหารช่าง ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ , ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เป็นประจำทุก ๆ ปี ตลอดมา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง เป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลของกรมการทหารช่าง

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: