สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และคณะฯ ในโอกาสเข้าติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการ การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดลำปาง” เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการ สร้างการบูรณาการร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น และเสริมสร้างการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง และกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง

Leave a Reply

%d bloggers like this: