ชาวบ้านแม่ฮ่องสอน เมืองปายร้องขอฝายแก้ภัยแล้ง

ชาวบ้านแม่ฮ่องสอน เมืองปายร้องขอฝายแก้ภัยแล้ง
ชาวบ้าน เมืองปาย กว่า 400 คน เข้ายื่นเรื่องขอความช่วยเหลือนายอำเภอปาย แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน เพื่อแก้ไขบันปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร หลังเจอปัญหาแล้งยาวนานเป็นประวัติการณ์
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ประชาชนในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายก อบต.เวียงใต้, กำนัน ต.เวียงใต้, ผู้ใหญ่บ้าน ต.เวียงใต้ และ ต.ทุ่งยาว รวมทั้งราษฎรจากบ้านน้ำฮู หมู่ที่ 5, บ้านใหม่สหสัมพันธ์ หมู่ที่ 7, บ้านแสงทองเวียงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย และบ้านกุงแกง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จำนวนกว่า 400 คน เข้ายื่นเรื่องขอความช่วยเหลือกับนายอำเภอปาย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน เพื่อให้ทางอำเภอเสนอเรื่องถึงจังหวัดและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ในโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน ตามที่โครงการชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลไปแล้วนั้น โดยปัจจุบันปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรเป็นปัญหาสำคัญของราษฎรทั้ง 2 ตำบล
นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน ครอบคลุมพื้นที่ ต.เวียงใต้ ต.ทุ่งยาว และ ต.แม่นาเติง ซึ่งมีจำนวนประชากรประมาณ 8,000 คน ในส่วนความคืบหน้าโครงการฯ ทางโครงการชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการทำเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้างไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว สำหรับเรื่องขอความช่วยเหลือของชาวบ้านที่ยื่นต่อนายอำเภอปาย ทางอำเภอจะทำหนังสือแจ้งไปยังจังหวัด เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน ต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: