ราชบุรี – สำนักงาน ป.ป.ท. เลือกจังหวัดราชบุรีนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

วันนี้ 13 พ.ค.62 ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อ.เมือง จ.ราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐและร่วมดำเนินการป้องกันหรือป้องปรามการทุจริตเชิงรุกให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นำร่อง 1 จังหวัด โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายแนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับผู้คุณวุฒจาก สำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีส่วนราชการ ภาคประชาสังคม และผู้สนใจเข้ารับฟังรวม 270 คน

สำหรับโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยการวางระบบดังกล่าวได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐด้านการป้องกัน ด้วยการจัดตั้ง “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ป.ป.ท.เขต 1-9” เพื่อให้เป็นคลินิกในการให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาให้กับที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็นคลินิกเคลื่อนที่หรือลงพื้นที่ในการป้องปรามการทุจริต สามารถการระงับยับยั้งการทุจริตแก่หน่วยงานภาครัฐให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้เลือกจังหวัดราชบุรี เป็น 1 ใน 9 จังหวัด นำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาล และร่วมมือในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก ทั้งนี้จะขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดต่อไป

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: