เกษตรกร ม.7 บ้านนาป๋อง ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา หันมาปลูกพืชหลังนาเสริมรายได้ช่วงหน้าแล้งหลังได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการการปลูกพืชหลังนาของรัฐบาล

จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้แหล่งน้ำลดน้อยลง รัฐบาลจึงมีมาตรการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชหลังนาโดยเน้นเกษตรกรที่ทำนาตั้งแต่ปี 59-61 เข้าร่วมโครงการซึ่งจะมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบลจะมีการช่วยเหลือไร่ละ 600 บาท เป็นการช่วยเหลือให้บริการทางการเกษตรเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ในการดึงน้ำมาใช้ในไร่นาของตัวเอง ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ประมาณ 9,000 บาท

ในส่วน จ.สงขลา มีหลายพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งในนั้นคือ เกษตรกร ม.7 บ้านนาป๋อง ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ได้หันได้หันมาปลูกถั่วลิสง ถั่วหรั่ง แตงกวา มันเทศและข้าวโพดเป็นพืชทางเลือกที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกค่อนข้างน้อยและมีราคาดีในช่วงนี้สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี และใช้วิธีไถกลบตอซังข้าวสามารถบำรุงดินและเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจะไม่ใช้วิธีเผาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการนี้จะเน้นให้เกษตรกรปลูกพืชหลังนาในภาคใต้ คือ ประมาณเดือนมีนาคม-มิถุนายน มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งเกษตรกรจะต้องเป็นเกษตรกรที่ทำนาขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ปี 59-61 ถ้าหลังจากนั้นจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ และเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วทางสำนักงานเกษตร จ.สงขลาจะเข้ามาตรวจสอบว่าเกษตรกรได้ทำการเกษตรปลูกพืชหลังนาจริงหรือไม่ ซึ่งโครงการนี้จะมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม และเมื่อเกษตรกรปลูกเสร็จแล้วสามารถยื่นเพื่อขอรับการช่วยเหลือ 15 วันหลังจากการปลูกโดยให้ยื่นถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 แต่หลังจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 แล้วจะไม่รับพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: