อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 มุ่งพัฒนางานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 มุ่งพัฒนางานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน
.
วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการพัฒนามาตรฐานงานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน เพื่อยกระดับการทำงานเชิงคุณภาพและเป็นแนวปฏิบัติงานคุมประพฤติเด็กและเยาวชนให้แก่สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ อีกทั้งยังให้คำแนะนำการบูรณาการภาคีเครือข่าย เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นการให้การศึกษากับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดนำไปสู่การมีอาชีพ รวมถึงการให้บริการศูนย์แคร์ (ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ: Care Center) กับครอบครัวของผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน รวมทั้งเชื่อมโยงกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งมืออาชีพในงานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางจิราพร บุญชูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 อาคารชินโรจน์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: