ปทุมธานี สกสค.ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย

ปทุมธานี สกสค.ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงาน ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดปทุมธานี นายอเนก ล่วงลือ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดปทุมธานี ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในการประชุมดำเนินการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยในที่ประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ สกสค. ได้พิจารณาเสนอให้ ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 62 ที่กำหนดภารกิจในการดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึงกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย ประจำจังหวัดขึ้น.

อนันต์ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: