สระบุรี องค์กรธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม : โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) “ เสริมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างศูนย์การเรียนรู้ การท่องเที่ยวชุมชน บนวิถีพอเพียง “

ย้อนกลับไปเมื่อ 7-8 ปี ก่อนหน้านี้ โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้สร้างโรงไฟฟ้าซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงกำลังการผลิต ประมาณ 1,600 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี และบางส่วนของ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าส่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) หรือรัฐบาลมาแล้วกว่า 7-8 ปี
การปรับพื้นที่ เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า หนองแซง มีที่ดินรอบโรงไฟฟ้าที่รกร้างว่างเปล่า ทางโรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ จึงได้คิดพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ยึดหลักการขององค์กรธรรมภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้เนรมิต พื้นที่ดังกล่าว เพื่อ ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของชุมชน อีกประการคือ เป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแห่งเป็นศูนย์เรียนรู้ แนวคิดวิธีการด้านการเกษตร เช่น แปลงทดลองสาธิตด้านการเกษตรในหลายด้านเพื่อการนำไปเป็นอาชีพเสริม อีกทั้งการทำนาอินทรีย์ การปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชาด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ ในที่ดินเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นการสันทนาการ และการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 7 ปี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีชาวบ้าน เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในพื้นที่ท้องถิ่นและภายนอกเข้ามาเยี่ยมทั้งโรงไฟฟ้า และ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นดีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความเขียวขจีและมีต้นไม้เต็มพื้นที่ สวยงามและมากประโยชน์ ทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรธรรมาภิบาลที่นำแนวคิดในความรับผิดชอบต่อสังคม นำมาเป็นโจทย์ในการพัฒนาพื้นที่ หรือสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน ที่ยั่งยืน @โรงไฟฟ้าหนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ สระบุ
รี
โทร..0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: