“รมช.กนกวรรณ ลงพื้นที่เยี่ยม กศน.ปลายพระยา นำนโยบาย กศน.wow สู่การปฏิบัติ จนคว้ารางวัล กศน.5 ดีพรีเมี่ยม ชมเด็ก รร.วัดบางเหลียง โชว์ฝีมือชงกาแฟมูลค้างคาว ปลื้มชุมชนมีส่วนร่วมสร้าง กศน.เข้มแข็ง!!

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน กศน.ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับรางวัลกศน.5 ดีพรีเมี่ยม โดยมี นางสาวสุภัคกมล ชิณวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นายสุรชัย จันทรสถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ นายชรินทร์ แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลายพระยา ตลอดจนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า มีความตั้งใจที่จะมาเยี่ยม กศน.ตำบลปลายพระยา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ภาคใต้ กลุ่มจังหวัดอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง และสตูล) เพื่อให้เห็นสภาพจริงของครู กศน.ที่ได้นำนโยบาย กศน. WOW ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากการรายงานทำให้เห็นว่า หาก กศน.ตำบลปลายพระยาไม่ดีจริง คงจะไม่ได้ 5 ดีพรีเมี่ยม จึงขอยกนิ้วให้ในศักยภาพที่มีความเหมาะสมกับการที่ได้รับเลือกเป็น กศน.ประจำตำบลดีเด่น 5 ดีพรีเมี่ยม ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของ กศน.อำเภอขนาดใหญ่ในหลายจังหวัดเดินทางมาศึกษาดูงาน และการที่นโยบายจะสำเร็จสัมฤทธิ์ผลได้ ต้องเกิดจากการคิดและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ทั้งด้านของครู ที่มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่าง ๆ การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS นักศึกษาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-net และผู้จบการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน นำความรู้ไปพัฒนาจริง ร้อยละ 100 ทั้งยังได้มีการจัดสภาพแวดล้อม กศน.ตำบล ให้น่าสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ ตามหลัก 5ส. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ เน้นการเรียนรู้ระบบออนไลน์ ทั้งห้องเรียนออนไลน์และระบบช่วยเหลือผู้เรียน ผ่านเว็บไซต์ PLC เพจร้านค้าออนไลน์ OOCC กศน.ตำบลปลายพระยา ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน QR Code และ Youtube

นอกจากนี้ ยังมีภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ให้เป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และยังได้ร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะบ้านหนังสือชุมชนร่วมกับ ธกส. ที่มีความโดดเด่น จนได้รับรางวัลบ้านหนังสือชุมชนดีเด่น และ รางวัล Smart Office ดีเด่น

การมีนวัตกรรมที่ครู กศน.ตำบลปลายพระยา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งผ่านการทดลองพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน และผู้ใช้บริการ และมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนผู้รับบริการ

“การทำงานทุกอย่างหากสามารถปฏิบัติตัวแบบ “น้ำที่ไม่เต็มแก้ว” พร้อมรับฟังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้รับบริการการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันเติมเต็ม ขยายต่อยอดการพัฒนาให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ถือเป็นพลังสำคัญของคนปลายพระยา และเพื่อคนปลายพระยาเอง

เพราะการศึกษาถือเป็นรากฐานเสมือนการปลูกต้นไม้ให้แข็งแรง กิ่งก้านสาขาแผ่เจริญงอกงามได้ ก็ต้องมีการดูแลบำรุงที่ดี ซึ่งการนำปราชญ์ ภูมิปัญญา และความร่วมมือของทุกคนมามีส่วนร่วม ก็เป็นเหมือนปุ๋ยให้ครู กศน.ได้สร้างรากแก้วทางการศึกษา หยั่งรากลึก สร้างความเจริญเติบโตให้ต้นไม้ได้อย่างมั่นคงแข็งแรงต่อไป โดยขอย้ำว่าชาว กศน.มีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี จึงต้องการให้ชาว กศน.ภาคภูมิใจในตัวเอง โดยเฉพาะ กศน.อำเภอปลายพระยา ที่ถือว่ามีความโชคดี ที่มีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งทั่วทั้งอำเภอ

ส่วนความต้องการต่อยอด กศน.สู่มหาวิทยาลัยชีวิต สำหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าสู่การเรียนแบบปกติ ก็จะมีระบบการเรียนของ กศน. ช่วยรองรับและเติมเต็มให้กับสังคม โดยจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป แต่เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่ดีมากไปกว่าการได้รับปริญญา ก็คือเมื่อนักศึกษาจบออกไปแล้ว สามารถมีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนโรงเรียนวัดบางเหลียง ที่นำเสนอกิจกรรมชงกาแฟมูลค้างคาว ที่เกิดจากการเรียนการสอนทักษะอาชีพของปราชญ์ชุมชน อย่างลุงเขตร (นายเขตร เทพไชย) ผู้คิดค้นการผลิตกาแฟมูลค้างคาวและนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดส่งต่อสู่เยาวชน ตั้งแต่กระบวนการปลูก คั่ว บด แปรรูปและชง เพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่เด็ก ๆ ในอนาคต” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว!!

จันทนา เชียงทอง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: