ราชบุรี – ทหารทัพพระยาเสือ ร่วมแสดงพลังจิตอาสาต้านยาเสพติด

วันที่ 6 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสาร่วมกับอำเภอบ้านคา, อบต.บ้านคา และโรงเรียนบ้านคา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เพื่อสร้างความตื่นตัวและตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชุมชน ที่ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตลอดจนให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาครัฐ รับรู้และเห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านยาเสพติด ด้วยการร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติต โดยได้จัดขบวนแฟนซีรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด แสดงออกถึงแนวคิดการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด การเลิกค้า เลิกเสพ และการเกรงกลัวต่อพิษภัยของยาเสพติด

นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ยังได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านคา ลงพื้นที่แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของสารเสพติด รวมทั้งการป้องกันยาเสพติดให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการปกป้องและป้องกันภัยยาเสพติดไม่ให้ย่างกรายเข้ามาสู่ในชุมชน

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: