“รองเลขาธิการ กช.เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี 2563 สมาคมโรงเรียนนอกระบบ!!

“รองเลขาธิการ กช.เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี 2563 สมาคมโรงเรียนนอกระบบ!!ว้นที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี 2563 สมาคมการบริบาล (ประเทศไทย) และสมาคมเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า (ประเทศไทย) นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) โดยมี ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) นายกสมาคมต่างๆ คณะกรรมการ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการนายธฤติ กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดการประชุมว่า วันนี้เป็นครั้งแรก ที่ตนได้มาร่วมงานของเอกชนนอกระบบ ตั้งแต่ได้รับมอบหมายงานจากเลขาธิการ กช. ให้ดูแลโรงเรียนนอกระบบ แต่ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสในการติดต่อ พูดคุย กับ นายกสมาคม ฯ ทำงานร่วมกันตลอดเวลา สช.ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาเอกชนนอกระบบ ซึ่งทางโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ทั่วประเทศ สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ทั้งทางด้านวิชาชีพ วิชาการ กีฬา ทักษะต่าง ๆ และที่สำคัญ คือ เป็นการจัดการศึกษา ที่สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ทุกช่วงวัย ขอให้ร่วมกันพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติต่อไปตามปณิธานของการศึกษาไทยต่อไปกรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สช.
นงลักษณ์ โพธิ์ศรี : ถ่ายภาพ!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: