พิษณุโลก เปิดประชุมใหญ่ สอ.กองทัพภาคที่ 3 ชูหลักธรรมาภิบาลบริหารองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

วันนี้ 9 พ.ย.63 พล.ท.พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ รองประธานกรรมการคนที่ 1 เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายรังสรรค์ แก่นมณี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส นางเบญจลักษ์ เทพานวล ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 295 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก
นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล กำกับ ดูแล บริหารงานสหกรณ์ด้วยความโปร่งใส ส่งผลให้กิจการมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สหกรณ์ฯ ดำเนินงานตามพันธกิจหลัก ด้านส่งเสริมการออม เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก การแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัวให้ดีขึ้น ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้รับการจัดขนาดเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีชั้นควบคุมภายในอยู่ในระดับดีมาก มีสมาชิก 17,711 คน มีทุนดำเนินงาน 9,779,962,353.58 บาท โดยปรากฏผลการดำเนินงานสหกรณ์ฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 386,831,525.25 บาท ซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 5.45 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 8 และทุนสะสมอื่นตามข้อบังคับ เพื่อใช้เป็นทุนพัฒนากิจการสหกรณ์และสวัสดิการของสมาชิก
นายสมศักดิ์ แสนศิริ กล่าวอีกว่า สำหรับทิศทางการพัฒนาของสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ในปี 2564 สหกรณ์ฯ ได้ปรับแผนผลกลยุทธ์ด้านการบริหารงาน การบริหารเงิน และการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกสบาย สร้างความมั่นใจให้แก่สมาชิกผู้มาใช้บริการ สหกรณ์มีแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างระบบภายในให้เข้มแข็ง สร้างพันธมิตร และสร้างสรรค์สู่องค์กรดิจิทัลทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เพื่อผลักดันให้สหกรณ์สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: