กทม.แก้ไขปัญหาทางเท้าถนนสาทร ซอย 5

กทม.แก้ไขปัญหาทางเท้าถนนสาทร ซอย 5
นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวถึงมาตรฐานการทำงานร่วมกันระหว่าง กทม.กับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่ต้องมีการทำงานบนทางเท้าว่า ที่ผ่านมาการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าของ กทม.จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภค โดยประสานการรื้อย้ายงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ร่วมกับโครงการของ กทม. ไปในคราวเดียวกัน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชน ส่วนกรณีหน่วยงานสาธารณูปโภคที่จะเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างภายหลัง จะต้องได้รับอนุญาตจาก กทม. ก่อนดำเนินการ และจะต้องดำเนินการตามรูปแบบที่ กทม. กำหนด หากหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตหรือมีปัญหาสภาพหน้างานไม่เรียบร้อย จะแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่อง และระงับการก่อสร้างเฉพาะโครงการ รวมถึงระงับการอนุญาตรายถัดไปของหน่วยงานนั้น ๆ
นายประพาส เหลืองศิรินภา รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวตามที่ในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพการขุดทางเท้าบริเวณถนนสาทร ซอย 5 แล้วซ่อมกลับคืนไม่ดีว่า การขุดทางเท้าบริเวณถนนสาทร ซอย 5 เป็นการขุดพื้นทางเท้า เพื่อวางท่อร้อยสายไฟฟ้าเข้าบรรจบกระแสไฟฟ้ากับป้ายโฆษณาที่ให้สิทธิกับบริษัทในการดูแลและบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสาร ซึ่งบริษัทแจ้งว่า การวางท่อร้อยสายไฟฟ้ายังไม่แล้วเสร็จ แต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก จึงได้คืนพื้นทางเท้าให้ประชาชนใช้ประโยชน์ไปก่อน และเมื่อการว่างท่อร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ จะคืนพื้นทางเท้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม จะเร่งรัดบริษัทดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และในระหว่างการขุดพื้นหรือก่อสร้างจะประสานให้บริษัทติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วันเวลาดำเนินการให้ประชาชนรับทราบได้อย่างชัดเจน
นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. กล่าวว่า กรณีดังกล่าว สำนักงานเขตสาทรได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดบริการเร่งด่วน (หน่วยเบสท์) ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาฟุตบาททางเท้าบริเวณถนนสาทร ซอย 5 โดยเบื้องต้นได้ปรับปรุงแก้ไขเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย

Leave a Reply

%d bloggers like this: