คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เห็นชอบแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 พร้อมประเมินและปรับแผนงานตาม AEC Blueprint 2025

คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เห็นชอบแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 พร้อมประเมินและปรับแผนงานตาม AEC Blueprint 2025 รับทราบความคืบหน้าแผนงานด้านเศรษฐกิจที่เวียดนามผลักดัน 13 ประเด็น และเห็นพ้องให้อาเซียนเตรียมรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ก่อนนำเสนอผู้นำพิจารณาในการประชุมอาเซียนซัมมิท 12-15 พ.ย.นี้

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2563 ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 19 ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และเป็นการประชุมระดับสูงสุดของเสาเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับทราบความสำเร็จในประเด็นสำคัญ และเตรียมการครั้งสุดท้ายก่อนเสนอผู้นำอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน หรืออาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 12-15 พ.ย.2563

โดยการประชุมครั้งนี้ อาเซียนได้ให้ความสำคัญกับการหาแนวทางรับมือด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของอาเซียนและประชาคมโลก โดยได้เสนอกรอบการฟื้นฟูและแผนดำเนินการภายหลังสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้ผู้นำเห็นชอบในการประชุมซัมมิท และอาเซียนยังได้ประเมินผลการดำเนินงานระยะกลางตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint 2025) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความสำเร็จของการดำเนินงานตามประเด็นด้านเศรษฐกิจที่เวียดนามในฐานะประธานอาเซียนผลักดันในปีนี้ รวม 13 ประเด็น ซึ่งล่าสุดทำสำเร็จแล้ว 7 ประเด็น อาทิ การจัดทำดัชนีบูรณาการดิจิทัล การเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในภูมิภาค การเชื่อมโยงศูนย์นวัตกรรมในอาเซียน และการจัดทำกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน ส่วนประเด็นที่เหลือคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปีนี้

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นพ้องว่าอาเซียนต้องให้ความสำคัญและเตรียมพร้อมรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเชื่อมต่อกันมากขึ้น และแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ อาเซียนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของอาเซียนเรื่อง 4IR ที่ครอบคลุมการทำงานในทุกด้าน ซึ่งเป็นผลจากการผลักดันของไทยในฐานะประธานอาเซียนเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งแผนดังกล่าวจะสำเร็จในช่วงต้นปีหน้า

ในปี 2562 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่ารวม 107,674 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 62,841 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 44,833 ล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วงเดือน ม.ค.–ก.ย.2563 มูลค่าการค้ารวม 70,567 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 41,746 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 28,821 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

Leave a Reply

%d bloggers like this: