กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทย (WCS Thailand)จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่าบนหลักการ ANACAPA Sciences ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทย (WCS Thailand)จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่าบนหลักการ ANACAPA Sciences ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) จ.สระบุรีวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่สำคัญของประเทศไทย โดยฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่า ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทย (WCS Thailand)ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่าบนหลักการ ANACAPA Sciences ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) จ.สระบุรี โดยวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน จากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ชุดปฏิบัติการพิเศษ เหยี่ยวดง พญาเสือ พยัคฆ์ไพร(กรมป่าไม้) เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติในพื้นที่มรดกโลก และเจ้าหน้าที่ WCSเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย
1.การสืบสวน Investigations
2.ข้อมูล-สารสนเทศ-ข่าวกรอง
Data-Information-Intelligence
3.กระบวนการวิเคราะห์ Analytical Process
ฝึกปฏิบัติ สร้างตารางความสัมพันธ์(Association Matrix)
การสร้างแผ่นภาพความเชื่อมโยง(Link Diagram)#สำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่สำคัญของประเทศไทย #สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทย #WCSThailand #กรมอุทยานแห่งชาติ #prdnp #dnp1362 #dnp

Leave a Reply

%d bloggers like this: