ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ตร.จ.ลพบุรี

ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ตร.จ.ลพบุรีวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:30 น. ณห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี เดินทางถึง และกล่าวต้อนรับ อ่านระเบียบวาระประชุม และได้มอบโล่แก่ กต.ตร. จ.ลพบุรี
ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี เพื่อแนะนำคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรีชุดเดิมและที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ รวมทั้งพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการตรวจสอบ และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการคัดเลือก คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี ที่ใกล้จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งครบ 2 ปี ในวันที่ 8 มกราคม 2564
โดยมีผู้สมัครเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี ดังนี้
1. นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล
2. นางสาวปภาดา วงศ์จันทร์สุ
3. นายปรีชา กิจรัตนการจน์
4. นายโอภาส หรดี
5. นางสาวชณัชอร ทองอร่าม
6. นายยุวกร เกตุเกล้า
7. นายวิราทิพย์ สละชีพ
8. นายวีรพล เกิดภู่
9. นายองอาจ รุ่งรัศมี
10. นายสนอง ปาธนู
11. นายสมศักดิ์ จำปาทิพย์
22. นายอธิวัฒน์ สุขศรีมงคล
13. นายกิจพัฒน์ บุญสุวรรณ
14. นางสายใจ เลิศวิริยะประภา
15. นายจักรพันธ์ เหล่าวงศ์
26. นายอัถวุฒิ ลิ้มทรงพรรค
17. ดร.พินิจ อ่อนไหว
18. นายวิบูลย์ เลาหสุรโยธิน
19. นายพัลลภ ภัทรบดี
20. นายสกล ปิยะสุวรรณ
21. นายธงชัย ใจดี
22. นายสิทธิชัย พฤกษ์พงศ์พันธ์สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: