นครพนมคณะส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่จังหวัดนครพนมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ในพระองค์ 904/905 เป็นหัวหน้าคณะนำส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่ซักซ้อมการปฏิบัติ และตรวจติดตามการเตรียมการรับเสด็จในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,025 คน ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติอย่างสูงสุด
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้แจ้งกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงแนวทางและมาตรการป้องกันในการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) การถวายความปลอดภัย ผังเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินฯไปพระราชทานปริญญาบัตร ผังที่นั่งบัณฑิตภายในหอประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 ผังภายในห้องเตรียมปริญญาบัตร(ด้านข้างเวที) รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เทพพนม รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: