พิษณุโลก จุติ ไกรฤกษ์ ขับเคลื่อนการอบรม อพม.ขยายฐานดูแลประชาชนให้ทั่วถึง

วันที่ 17 พ.ย.2563 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยมี นายประเจตน์ หมื่นพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว กล่าวต้อนรับ และ นายณรงเกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมฯ ทั้งสิ้น 60 คน โดยผู้ผ่านการอบรมฯ จะได้รับวุฒิบัตร และบัตรประจำตัว อพม. และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงาน One home พม. พิษณุโลก อาทิ นายลาภิส พระภูจำนงค์ นายณรงค์ฤทธิ์ คล้ายทอง เป็นต้น
ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม) มีนโยบายในการเพิ่มจำนวน อพม. ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ในอัตรา อพม. 1 คนต่อ 40 ครัวเรือน เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: