ผอ.สพป.อุบลฯ เขต 2 ดึงชุมชน และทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนร.ร.ขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ

ผอ.สพป.อุบลฯ เขต 2 ดึงชุมชน และทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนร.ร.ขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศรีตระการ 2 สพป.อุบลฯ เขต 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนโยบายของ สพฐ.กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: