ชุมชนวังทอง ปรับพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่เกษตรชุมชน

เขตดอนเมือง เศรษฐกิจพอเพียง มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิต อย่างเป็นสุขในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน สังคมกำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อย่างค่อยเป็นค่อยไปในเวลานี้
ชุมชนวังทอง ปรับพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่เกษตรชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับนายวัชรพล จรุงพันธ์วัฒนา ประธานชุมชนวังทอง และนายสมชาย ชุ่มเมืองเย็น หัวหน้าพัฒนาชุมชนเขตดอนเมือง ร่วมกันสำรวจพื้นที่ ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของชุมชนวังทอง เพื่อปรับพื้นที่ ให้เป็นเกษตรชุมชน เพื่อให้สมาชิกชุมชน ได้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวร่วมกัน โดยการปลูกพืชสวนครัว และพืชที่จำเป็นอื่นด้วยการดำรงชีพ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของสมาชิกชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตดอนเมือง โดยการเรียนรู้และประสบการณ์จริง ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Leave a Reply

%d bloggers like this: