จ.สระแก้ว อบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล (OTOS) ให้สมาชิก อปพร เทศบาลป่าไร่

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้าง
ระบบเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 6 ณ เทศบาลตำบลป่าไร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล (OTOS) สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ และอำเภอวัฒนานคร เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ด้านเผชิญเหตุ การค้นหาการกู้ชีพ การกู้ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉินพื้นที่เขตเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างระบบเตรียมความพร้อมรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 16–18 พฤษภาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลป่าไร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลอรัญประเทศ อบต.เทศบาลป่าไร่ และอบต.ท่าเกษม
นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ด้วยมติคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดให้จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีอำเภอวัฒนานคร เฉพาะตำบลผักขะ และอำเภออรัญประเทศ เฉพาะตำบลป่าไร่ ตำบลท่าข้าม ตำบลบ้านด่าน ตำบลบ้านใหม่หนองไทร และเทศบาลเมืองอรัญประเทศ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว จึงได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการโครงการเสริมสร้างระบบเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากภัยพิบัติ ให้กับบุคคลากร
ทีมกู้ชีพกู้ภัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศและอำเภอวัฒนานคร เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านเผชิญเหตุ การค้นหา การกู้ชีพ การกู้ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในภาวะฉุกเฉินพื้นที่เขตเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะแบ่งการฝึกเป็น 6 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวมจำนวน 300 คน
ทั้งนี้ การอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างระบบเตรียมความพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
ในกรณีภาวะฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาบุคคลากร และทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ด้านการค้นหา และการช่วยเหลือกู้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนการค้าของนักลงทุนชาวต่างชาติ และสร้างสภาพแวดล้อมความปลอดภัยทางสังคมสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
สำหรับการฝึกอบรม จะแบ่งการฝึกเพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝึกปฏิบัติการค้นหา การกู้ชีพกู้ภัย การใช้เชือกกู้ภัยในงาน
สาธารณภัย และอุปกรณ์ประยุกต์ การจัดระเบียบแถว ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล
ในเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การใช้วิทยุสื่อสาร การปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้ถังดับเพลิง และการใช้อุปกรณ์
จากรถดับเพลิง
ด้านนายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า เบื้องต้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ได้เตรียมความพร้อมให้กับทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล (OTOS) และสมาชิกอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมทั้ง ประสานการปฏิบัติไปยังอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หน่วยกู้ชีพ 1669 และมูลนิธิในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมกำลังคน วัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องภัยพิบัติ รวมทั้งการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย
ทั้งนี้ หากประชาชนประสบอุบัติเหตุให้โทรแจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 0-3742-5475 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือ โดยด่วนต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: