นายก อบจ.พิษณุโลก นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและปฏิญาณตน เป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดีทุกเช้าวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในเวลา 08.00 น. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: