ครูไทยร่วมใจแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ใส่เสื้อขาวทุกวันอังคาร แสดงจุดยืนต่อร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ


นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ด้วย ส.ค.ท.และองค์กรครู 4 ภูมิภาค และเครือข่าย ประกอบด้วย สหพันธ์ครูภาคเหนือ,ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ชมรมครูภาคกลาง,สมาพันธ์ครูภาคใต้,ชมรมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กแห่งประเทศไทย,ชมรมข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทยและเครือข่ายได้มีมติในทุกวันอังคารนัดหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกพื้นที่ใส่เสื้อสีขาว “white guard”เสื้อ ส.ค.ท.หรือเสื้อสีขาวอื่นเพื่อแสดงจุดยืนประกาศเจตนารมณ์เรียกร้องให้มีการแก้ไข ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….(ฉบับกอปศ).ฉบับที่ไม่เห็นหัวครู ไม่เห็นหัวเด็ก ไม่เห็นหัวผู้ปกครอง ที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอเข้าครม.ในเร็ววันนี้โดยให้พิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอของผู้เกี่ยวข้องที่ได้ออกประชาพิจารณ์ในสี่ภูมิภาค พร้อมตั้งกรรมาธิการอย่างมีส่วนร่วมทุกฝ่าย เพื่อปกป้องเด็กไทยให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากวิชาชีพครูและผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีสภาวิชาชีพของครูโดยครูเพื่อครูและลูกศิษย์เท่านั้น
นายวิสัย ยังกล่าวต่อไปว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครูรู้และเข้าใจผลกระทบต่อตนเองทั้งตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ วิทยฐานะ และการลดเกียรติศักดิ์ศรีครูทุกคนต้องเข้าร่วมการต่อสู้เรียกร้องกับ ส.ค.ท.และเครือข่าย ร่วมเป็นกองกำลังที่เหนียวแน่น พอที่จะคัดค้านการพิจารณากฎหมายของรัฐสภา ซึ่งยังมีกฎหมายการศึกษาหลายฉบับที่ขาดการมีส่วนร่วม ขาดหลักการตามระบบประชาธิปไตย อาทิเช่น ๑.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง หน.คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลว. ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่ง ประธานกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกสภาผู้แทนร่วมกันเสนอแล้วรอการบรรจุเข้าสู่วาระพิจารณา ซึ่งคำสั่ง คสช.ฉบับนี้อัปยศยิ่ง เป็นการนำเอาขยะมารีไซเคิล( recycle) โดยไม่บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาของชาติแต่ประการใดถอยหลังด้วยซ้ำเจตนามุ่งไปสู่กระบวนการ ๒.พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ที่สภาครูไม่มีครูเป็นคณะกรรมการเป็นไตรภาคีจึงน่าจะเรียก”สภารัฐบดี” (รัฐมนตรีบวกอธิบดี) มีการปฏิบัติที่ขาดจริยธรรม ใช่องว่างของกฎหมายแต่งตั้งพวกพ้อง ๓.คำสั่ง หน.คสช.ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคำสั่ง หน.คสช.ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เป็นอีกคำสั่งที่จะทำลายโครงสร้างตามระบอบประชาธิปไตยไปเป็นอำนาจเดี่ยว SINGLE COMMAND ซึ่งผิดหลักธรรมชาติของการจัดการศึกษาสากลที่สั่งจากยอดปิรมิดให้ปฏิบัติ จะต้องเป็นพื้นที่ตามบริบท..
นายวิสัย เขตสกุล ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า หากกฎหมายการศึกษาไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ให้มีส่วนร่วมในการร่าง ทาง ส.ค.ท.จำเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับการแสดงออกให้สูงขึ้น ที่ถามว่าจะถึงขั้นหยุดสอนหรือไม่ ยังตอบไม่ได้แต่ขอเรียนว่าหัวใจครูทุกคนหว่งเด็ก รักเด็กด้วยจิตวิญญาณของครูโดยความบริสุทธิ์ใจและขอบคุณทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด ที่ได้ร่วม”แสดงพลังครู”


บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

Leave a Reply

%d bloggers like this: