ปทุมธานีสหกรณ์จังหวัดร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์

ปทุมธานีสหกรณ์จังหวัดร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระสหกรณ์ เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี จำกัด โดยสอบถามปัญหาอุปสรรคในการติดตามหนี้ค้างชำระ และร่วมหาแนวทางแก้ไขในการติดตามหนี้ค้างชำระ โดยสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางการชำระหนี้ เป็น 3 กรณี ดังนี้
1. สมาชิกที่มีหนี้ค้าง สามารถนำเงินต้นคงเหลือทั้งหมดมาชำระได้เลยทั้งจำนวน สหกรณ์ ฯ จะลดดอกเบี้ยค้าง ค่าปรับค้าง และดอกเบี้ยปี ค่าปรับปี ลดทั้งจำนวนให้กับสมาชิก
2. สำหรับสมาชิกที่ต้องการขอผ่อนชำระหนี้ค้าง สามารถผ่อนได้ภายใน 3 ปี โดยสหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยปี ส่วนค่าปรับปีดอกเบี้ยค้างและค่าปรับค้างลดให้ทั้งจำนวน เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์
3. สมาชิกท่านใดที่ขอผ่อนชำระหนี้ตามระยะเวลา 3 ปี แล้วไม่สามารถผ่อนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยค้างและค่าปรับค้างทั้งจำนวน
ในการดำเนินงานตามโครงการส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้ค้างชำระลดภาระในการชำระหนี้ และจะได้รับการจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นดี ประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับคือสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ จะทำให้ผลการดำเนินงานของสหกรณ์มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น ทั้งนี้การดำเนินงานตามโครงการต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์แห่งนี้

Leave a Reply

%d bloggers like this: