อำเภอศรีณรงค์ จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 67

อำเภอศรีณรงค์ จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 67

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 หน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ว่าที่ นายกองตรี คเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอศรีณรงค์ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 17 จังหวัดสุรินทร์ ประธานพิธีอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ 2564 ครบรอบปีที่ 67 มีความสำคัญว่า ขอให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในคราวพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2497 มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ในการปกป้อง และ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาอธิปไตยของชาติ สืบไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: