สระบุรี – ผู้ว่าฯสระบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสภา อบจ. นัดแรก

วันที่ 11 ก.พ.2564 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กำหนดให้มีการประชุม”สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี” นัดแรก ภายหลังคณะกรรมการกรเลือกตั้ง (กกต.) มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี เป็นประธาน นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่น จ.สระบุรี (สังเกตการณ์) ซึ่งมี สมาขิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทุกเขต เลือกตั้ง ทุกอำเภอ ( 30 คน)เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และมีนายเรืองศักดิ์ วรหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ทำหน้าที่เลขา สภาฯ ในช่วงแรก มีวาระสำคัญคือ การแต่งตั้งประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี กล่าวในพิธีเปิดว่า ขอแสดงความยินดีกับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และสมาชิกสภา ( ส.อบจ.) สระบุรีทุกท่าน ที่ได้เป็นตัวแทนในการเข้ามาบริหารกิจการขององต์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อันแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชน วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ครั้งแรกซึ่งมีความสำคัญต่อท่านสมาชิกสภาฯ เพราะจะทำให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ที่จะร่วมกับฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และทุกภาคส่วนในจังหวัดสระบุรีนการพัฒนาจังหวัดสระบุรีให้มีความเจริญก้าวหน้า และผาสุก จึงขอฝากความหวังของพี่น้องประชาชนไว้กับคณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาฯ

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกสภาฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริจ เต็มกำลังความสามารถและสติปัญญา โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น เพื่อปะโยชน์ของประชาชนชาวสระบุรีเป็นที่ตั้ง ท้ายนี้ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จงปกปักรักษาห้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ประสบผลสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากอุปสรรคใดๆ เสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี ได้มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดี กับนางปิยะดา วงษ์ประยูร ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ทั้งสองคน ตลอดจน ส.อบจ. ทุกคนด้วย
จากนั้นที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นางอรพินทร์ โรจนะ ส.อบจ. อ.มวกเหล็ก ผู้มีอาวุโสสูงสุดทำหน้าที่ ประธานสภาฯ (ชั่วคราว) เพื่อคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ตัวจริง) ขึ้นมาทำหน้าที่ ซึ่งที่ประชุมมีมติโหวตให้ นางปิยะดา วงษ์ประยูร ส.อบจ.เขต อ.พระพุทธบาท เป็นประธานสภาฯ ทำหน้าที่ต่อ และได้ขอมติในที่ประชุม แต่งตั้งนางรุ่งลาวัลย์ มาแก้ว ส.อบจ. เขต อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็น “รองประธานสภาฯ” คนที่ 1 และ มีมติให้นายวสันต์ ศรีจันทร์ ส.อบจ.เขต อ.วิหารแดง เป็น”รองประธานสภาฯ” คนที่ 2 ในขณะเดียวกันที่ประชุมยังแต่งตั้งให้นายประภาส เกลื่อนเพชร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นเลขานุการสภาฯ พร้อมกันนั้นที่ประชุมได้ กำหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-31 มี.ค. 64 ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 1 ส.ค.-14 ก.ย.64
ด้านฝ่ายคณะผู้บริหารฯ ประกอบไปด้วย นายสัญญา บุญหลง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ,(รองนายกฯ 2 คน) คือ นายอรรถพล วงษ์ประยูร นายธนกฤต อัตถะสัมปุณนะ (เลขานุการฯ 2 คน) คือ นายอรุณศักดิ์ สิทธิอมรพร และ น.ส.เพ็ญทิพย์ สุวรรณรัตน์
ในตอนท้ายนายวิศิษย์ ตันอารีย์ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. ประจำสำนักงาน ป.ป.ช. จ.สระบุรี และทีมงาน ได้มาให้ความรู้ด้านกฎหมาย ป.ป.ช. เกี่ยวกับการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ด้วย

สมภพ พิมมะศร

Leave a Reply

%d bloggers like this: