ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ฯ เกิดจากการรวมตัวกันทำงานของคนในพื้นที่ ร่วมทำงานกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชน

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการด้านการพัฒนาสำนึกพลเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานได้ค้นพบเครื่องมือสร้างพลังพลเมืองหลายอย่างซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมด้านการสร้างพลังพลเมือง แต่ยังดำเนินการได้เฉพาะในระดับพื้นที่ตำบลและระหว่างตำบล จึงเกิดแนวคิดว่าถ้าสามารถนำชุดประสบการณ์ดังกล่าวมาผลักดันให้เกิดเวทีสาธรณะในระดับจังหวัด ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมกิจกรรม น่าจะทำให้เกิดภาพการคิดค้นเพื่อการพัฒนาและการสร้างความร่วมมือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกันได้กว้างขวางขึ้น นำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 53) “ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี”

Leave a Reply

%d bloggers like this: