ศรีสะเกษ มอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายสมประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศรีสะเกษ ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมมอบบ้านที่ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 2 ครอบครัว คือนางนารี ไชยเลิศ อายุ71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินและไม่มีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเอง มีภาระต้องเลี้ยงดูหลาน 1 คน และนางเพียร ชูเลิศ อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 34 บ้านเสียว หมู่ที่1 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรง มีสมาชิก อยู่อาศัยจำนวน 3 คน ยายต้องเลี้ยงหลาน 2 คน เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนและสภาพบ้านชั้นเดียวเก่าทรุดโทรมไม่ปลอดภัยและห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ
ในการนี้ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ จำนวนหลังละ 25,000 บาท โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่จิตอาสา ร่วมกันปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างด้วย และได้อาศัยแรงงานของคนในพื้นที่ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านโดยไม่คิดค่าแรง ทั้งนี้ทุกคนทำเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชน พระสงค์ ท้องถิ่นผู้นำชุมชนต่างได้ร่วมกันมอบข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีพให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ทั้งสองให้มีความสุขตามอัตภาพ นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ยังได้นำคณะไปเยี่ยมครอบครัว นางสาวหัถยา พงษ์โคกสี ผู้ป่วยพิการทางสมอง และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และหาทางช่วยเหลือร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษต่อไป


ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

%d bloggers like this: