ปทุมธานีสหกรณ์การเกษตรลำลูกกาจัดโครงการลดต้นทุนและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ปทุมธานีสหกรณ์การเกษตรลำลูกกาจัดโครงการลดต้นทุนและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้การสนับสนุนความร่วมมือของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด โดยนายบุญช่วย กิ่งแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ และนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ ผู้จัดการสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้สมาชิกลดต้นทุนและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินธุรกิจระหว่างสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด โดยซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด นำมาแจกให้กับสมาชิกสหกรณ์ นำไปใช้กับพื้นที่เกษตรกรรมของสมาชิก โครงการฯ ดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของขบวนการสหกรณ์ และช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในการลดต้นทุนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID –19) โดยสหกรณ์มีกำหนดการในการส่งมอบปุ๋ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์ตามโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงสีสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด คลอง 13 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เป็นวันแรกของการแจกปุ๋ยมีสมาชิกที่มารับปุ๋ยอินทรีย์ รวมจำนวน 300 คน สหกรณ์แจกปุ๋ยอินทรีย์ คนละ 5 กระสอบ ตลอดระยะเวลา 3 วัน คาดว่าจะมีสมาขิกมารับปุ๋ยทั้งสิ้น จำนวน 900 คน รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2.10 ล้านบาท ในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือและการเพิ่มช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ข้อ 6 คือการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ทั้งปวง
ทั้งนี้สหกรณ์ต่างๆ หรือเกษตรกรทั่วไป หากต้องการสั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกรของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด สามารถสั่งซื้อได้ที่สหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด โทรศัพท์/โทรสาร 0 2594 1700 หรือนายสุวรรณ์ แป้นเพชร ผู้จัดการสหกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 81850 6896 หรือประสานข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้ที่ นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0 8465 7600

อนันต์ วิจิตรประชา / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: