รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดกำแพงมณี

พิษณุโลก วันที่ 17 ก.พ.2564
เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดกำแพงมณี ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม โดยมี นายวรวงศ์ พงศบุตร ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนสุขภาวะตนเองและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง สร้างแรงจูงใจให้ปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมในการดูแลตนเองและเลิกยาเสพติดได้ และสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 106 คน ทั้งนี้ได้รับเกีบรติจากพระครูสุนทรกิตติรัติ เจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่ม นายอำเภอบางกระทุ่ม และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิด

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: