เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ฝึกนักข่าวยุคดิจิทัลการเกษตร

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษฝึกนักข่าวยุคดิจิทัลการเกษตร
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรักษ์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นเปิดโครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล โดยมี นางสาวพิชชากร แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 46 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมประชาสัมพันธ์ นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรค์มีคุณภาพนสนใจตอบสนองกลุ่มเป้าหมายประชาชนในยุคดิจิทัล และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นนักข่าวยุคดิจิทัลและเผยแพร่ผลงานข่าวสารการเกษตรได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพต่อไป
นางสาวพิชชากร แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐนะที่เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านการเกษตรและสหกรณ์ทุกสาขา ประกอบกับมีหน่วยงนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบภารกิจที่หลากหลายแตกต่างกัน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานโครงการ การดำเนิงาน ตลอดจนกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายและมีพื้นฐาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน ประกอบกับ การเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล ทั้งด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนที่ทุกคนสามารถเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้เอง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องปรับสมดุลและพัฒนาการประชาสัมพันให้เข้าสู่ยุคดิจกัล ดังนั้น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิปฏิบัติการ “นักประชาสัมพันธ์ ได้อย่างสร้างสรค์มีคุณภาพนสนใจตอบสนองกลุ่มเป้าหมายประชาชนในยุคดิจิทัล เพื่อการผลิตสื่อดิจิทัลข่าวสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องชัดเจน ครบถ้วนและนำเผยแพร่ต่อไป


ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

%d bloggers like this: