พ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดตลาดวัฒนธรรมส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามรอยอารยธรรมอีสานใต้


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตลาตวัฒนธรรมถนนมารี-หนองแคน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดตลาดวัฒนธรรม ตามโครการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยกิจกรรมตามรอยอารยธรรมอีสานใต้ โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรมส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมตามรอยอารยธรรมอีสานใต้เป็นจำนวนมาก
นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของอารยธรรมขอม โดยนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านว้ฒนธรรมท้องถิ่นให้ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ตลอดจนเป็นแหล่งค้าขายสินค้าอื่นของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้มีการแสดงและการสาธิตทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการบริการทางวัฒนธรรมส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนอยู่ดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตลาดวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษ และได้กำหนดจัดกิจกรรม รวม ๔๐ ครั้ง ดังนี้ ตลาดวัฒนธรม ถนคนเดินมารี-หนองแคน จำนวน ๑๘ ครั้ัง ตลาดวัฒนธรรมอำเภอพยุห์ จำนวน ๑๐ ครั้ง ตลาดโบราณตลาดวัฒนธรรมวัดศิริวราวาส อำเภอกันทรลักษ์ จำนวน ๔ ครั้ง ตลาดวัฒนธรรมบ้านเก่าเฮาตำแย อำเภออุทุมพรพิสัยจำนวน ๓ ครั้ง ตลาดวัฒนธรรม วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จำนวน ๓ ครั้ง ตลาดวัฒนธรรมอำเภอศรีรัตนะ จำนวน ๒ ครั้ง


ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

%d bloggers like this: