ศรีสะเกษ ปิดฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 9


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหว้คศรีสะเกษ บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 9 ในระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้เข้าอบรมจาก 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอขุขันธ์ ขุนหาญ และอำเภอวังหิน รวมทั้งสิ้น 150 คน เป็นครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 125 คน เป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 25 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ครัวเรือนที่ประสบกับโควิด -19 ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมและเกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการได้รับสมัครครัวเรือนเป้าหมายและแรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง ทั้งสองกลุ่มต้องได้รับการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการทำทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล อย่างจริงจัง โดยจังหวัดศรีสะเกษจะทำการฝึกอบรมทั้งสิ้น 14 รุ่นๆ ละ4 คืน 5 วัน และผู้ผ่านการอบรมจะกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง เป็นครูพาทำ เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบต่อไป


ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

%d bloggers like this: