จังหวัดศรีสะเกษ เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพยาเสพติด คืนคนดีให้สังคมรุ่นที่ 1


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กองร้อยอาสารักษารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยเสพติด”ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษ” รุ่นที่1 โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้เข้ารับฝึกอบรมมาจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย กันทรารมย์ กันทรลักษ์ ขุขันธ์/พรบึง เมืองจันทร์ ศิลาลาด โพธิ์ศรีสุวรรณ ขุนหาญ ราษีไศล ปรางค์กู่ อุทุมพรพิสัย โนนคูณ ศรีรัตนะ น้ำเกลี้ยง ภูสิงห์ วังหิน เบญจลักษ์ พยุห์และศอ.ปส.จ.ศก รวม 64 คน ใช้ระยะเวลาในการเข้าค่าย จำนวน 12 วัน 11 คืน ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – วันที่ 3 มีนาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ด้วยดี โดยใช้หลักความรักความเข้าใจภายใต้ความเมตตา เพื่อพื้นฟูสภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหาชีวิตให้รอดพ้นจากพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขได้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม นำคนดีคืนสู่สังคม โดยการฝึกอาชีพ ควบคู่กับการเรียนรู้ วิชาการตามหลักสูตร ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้ผ่านการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในระบบทางเดินหายใจ (RT-PCR) จากทีม CUCU หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลศรีสะเกษ และให้ทีมผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้ระวังและควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 ของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดศรีสะเกษโดยเคร่งครัด


ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

%d bloggers like this: