รองพ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกสู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 10


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังห บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย จริญพานิชย์กุล รองผู้ว่รชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝีกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 10 ในระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้เข้าอบรมจาก 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอขุขันธ์, ขุนหาญ และอำเภอภูสิงห์ รวม 104 คน เป็นครัวเรือนตันแบบจำนวน 77 คน เป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 27 คน คณะวิทยากรครูพาทำ จากครัวเรือนต้นแบบ จำนวน ๑๒ คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน ๔ คน วิทยากรบรรยายพิศษ จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ครัวเรือนที่ประสบกับโควิด -19 ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมและเกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการได้รับสมัครครัวเรือนเป้าหมายและแรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง ทั้งสองกลุ่มต้องได้รับการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการทำทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล อย่างจริงจัง และกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง เป็นครูพาทำ เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบต่อไป
นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ครัวเรือนที่ประสบกับโควิด -๑๙ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โดกหนอง นา โมเดล” มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมและเกิดศูนย์เรียนรู้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง ๒๒ อำเภอ การดำเนินงานตามโครงการได้รับสมัครครัวเรือนเป้าหมายและแรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง ซึ่งทั้งสองกลุ่มต้องได้รับการอบรมให้ความรู้ และฝึกฏิบัติการทำทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล อย่างจริงจังโดยจัดการฝึกอบรมทั้งสิ้น 14 รุ่น ๆ ละ 4 คืน 5 วัน และรุ่นที่ 10 เนินการในระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะกลับไปปฏิบัติงานในแปลงของตนเอง เป็นครูพาทำ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบต่อไป


ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

%d bloggers like this: