ข้าราชการและจิตอาสาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมใจพัฒนาพื้นที่วัดและโรงเรียน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่วัดบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่า นำโดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบางใบไม้ โรงเรียน และตลาดน้ำประชารัฐตำบลบางใบไม้ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 2 ในราชวงศ์จักรี พระราชสมภพเมื่อวันพุธขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 ตลอดระยะเวลาครองราชย์สมบัติ15 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2352 –พ.ศ.2367 ทรงพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ประกอบด้วย ด้านการค้ากับต่างประเทศ ทั้งชาวจีน แขก และฝรั่งชาติตะวันตก ด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นแบบอย่าง เช่น ทรงผนวชตั้งแต่เมื่อยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เมื่อเสด็จทรงครองราชย์สมบัติแล้ว พระราชานุกิจที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกเช้า คือ การถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ ที่เข้ามารับบิณฑบาตในพระบรมมหาราชวัง ทรงให้แก้ไขการศึกษาพระปริยัติธรรม จาก 3 ประโยค เพิ่มเป็น 9 ประโยค ทรงริเริ่มให้แปลบทสวดมนต์จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย และทรงให้ฟื้นฟูวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จปรินิพิพาน ณ วันเพ็ญเดือนหก ขึ้นสิบห้าค่ำ เป็นวันวิสาขบูชา ด้านวรรณคดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น รามเกียรติ์ อิเหนา ไกรทอง สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ และหลวิชัยคาวี เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพันของ 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดบางใบไม้และตลาดน้ำประชารัฐตำบลบางใบไม้ รวมทั้งกิจกรรมให้บริการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019/ (COVID 19)

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณณร

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณณรงค์ชัย ชลาลักษ์
# คุณสุพัตรา เลี่ยมรัตน์
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# คุณวิทยา แซ่หม่ง

Leave a Reply

%d bloggers like this: