นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร(กรอ.จังหวัดพิจิตร) ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเป็นการเตรียมการจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ในส่วนของจังหวัดพิจิตร ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: