ก.มหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เสริมศักยภาพในการเชื่อมโยงพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ

ก.มหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เสริมศักยภาพในการเชื่อมโยงพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
วันนี้ (24พ.ค.61) ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่ารชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงทหาดไทย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงในระดับพื้นที่และการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาในระดับจังหวัด ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มการพัฒนากลไก การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ของจังหวัด อำเภอ ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานส่วนกลางของทุกส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เข้าร่วมสัมมนากว่า 1,300 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 20 ปี เน้นการพัฒนาโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยยึดพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมและบูรณาการแผนงานและงบประมาณของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในลักษณะ one plan ซึ่งมีข้อจำกัด 3 ประเด็นคือ ความไม่ชัดเจนในการเชื่อมโยงและประสานแผนทุกระดับ ทุกภาคส่วนยังขาดความเข้าใจที่ตรงกันในการร่วมกันจัดทำและเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการตัดทำแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรในจังหวัด ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนกลางในภูมิภาค อำเภอ อปท. และหมู่บ้าน.

หนังสือพิมพ์ เรื่องจริงผ่านเลนส์ ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน.

Leave a Reply

%d bloggers like this: