อาชีวะรุกอบรมเสริมทักษะสาขาขาดแคลนเรือเจ็ทสกี

อาชีวะรุกอบรมเสริมทักษะสาขาขาดแคลนเรือเจ็ทสกี
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนกำลังคน และเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับ New Engine of Growth (S-Curve, New S-Curve) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สอศ. เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี และหลักสูตรงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเรือเจ็ทสกี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้กระทรวงศึกษาธิการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาฝีมือและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แรงงานที่มีทักษะความรู้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในยุคประเทศไทย 4.0
เลขาธิการกล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ เป็นการจัดอบรมที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคน โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย และประชาชนทั่วไป ให้มีความสามารถทางด้านทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำมากขึ้น ทั้งในส่วนที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่ปฏิบัติงานได้จริง ประกอบอาชีพได้จริง ลักษณะของหลักสูตรเป็นการต่อยอดหรือเพิ่มทักษะใหม่ ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในสาขาขาดแคลน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว จึงสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร กิจกรรมทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งกิจกรรมทางน้ำที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยอย่างแพร่หลายและสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ การขับขี่เรือเจ็ทสกี ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านช่างซ่อมบำรุง อีกทั้งเป็นการพัฒนากำลังคนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สร้างอาชีพ และที่สำคัญยังทำให้เกิดความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวและนักกีฬาในการขับขี่เรือเจ็ทสกีทุกครั้ง

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรงานบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี และหลักสูตรงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเรือเจ็ทสกี เป็นหลักสูตรที่ฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี 15 ชั่วโมง และระบบไฟฟ้าเรือเจ็ทสกี 21 ชั่วโมง วิทยากรที่ให้ความรู้มาจากสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับเรือเจ็ทสกี และสโมสรเรือเจ็ทสกีเมืองพัทยา โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ที่ทำงานในด้านเจ็ทสกี หรืออยากเปลี่ยนงานมาทำงานด้านธุรกิจเจ็ทสกี หรือผู้ที่เรียนจบแล้วกำลังหางานทำ ซึ่งหลังจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร และสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นการยกระดับคุณภาพบุคลากรด้านอาชีวศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณสโมสรเรือเจ็ทสกีเมืองพัทยา และอู่ประจวบ เซอร์วิส ที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการโดยจัดวิทยากรในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียนเพื่อให้สามารถทำงานได้ทันที เน้นพัฒนา “สมรรถนะหลัก” ควบคู่กับ “คุณธรรม” ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยังสอดคล้องกับโครงการสานพลังประชารัฐ โดยภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และมีวิทยากรจากภาคเอกชนมาช่วยฝึกอบรมด้วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง เลขาธิการกล่าวปิดท้าย

สมยศ แสงมณี /ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: