อาชีวะ จับมือกทม.ผนึกกำลังสร้างคนสู่โลกอาชีพ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา และการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ซึ่ง สอศ.ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา ตามนโยบายการเพิ่มผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้นของรัฐบาล เพื่อรองรับการจ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานที่กำลังขยายตัว
เลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า สอศ.เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านทักษะฝีมือ จึงจำเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจให้นักเรียน ได้หันมาสนใจเรียนด้านอาชีพ ซึ่งมีตลาดรองรับ และเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้ทันที มีอนาคต มีรายได้ดี และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญด้านอาชีพ ตามความถนัด และความสนใจของตนเอง สามารถประกอบอาชีพ และเข้าทำงานได้ตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เป็นการขยายกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ความชำนาญและสมรรถนะในวิชาชีพที่เรียนอย่างถ่องแท้ มีทักษะและกระบวนการแก้ไขปัญหาเพื่อมุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่มีความเป็นสากล
เลขาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานศึกษาในสังกัดสอศ. มีความพร้อมที่จะรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าศึกษาต่อและการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จะเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนและโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทวิศึกษา จะได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ด้าน พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน เพื่อจัดการศึกษาให้คนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้าน ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและทักษะในการดำรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้ สอดคล้องกับนโยบาย “NOW ทำจริง เห็นผลจริง” ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทางอาชีพ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคมในการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอาชีพควบคู่กับการศึกษาในโรงเรียน วิขาสามัญสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า การสอนทักษะงานอาชีพในโรงเรียนจะเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เข้าสู่โลกของการทำงานอย่างแท้จริง สถานศึกษาสังกัดสอศ. เป็นสถาบันการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยการสนับสนุนการผลิตคนยุคดิจิทัลให้เข้าสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการผลิตนักเรียนให้มีทักษะเพื่อไปประกอบอาชีพอิสระและเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ จึงต้องช่วยกันสร้างค่านิยมหรือจูงใจให้นักเรียนมาเรียนสายอาชีวศึกษาและผลิตผู้เรียนในสาขาที่ขาดแคลนให้เพิ่มมากขึ้นเพียงพอกับการพัฒนาประเทศ
สำหรับ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครที่สนใจและมีความพร้อมในการเปิดการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เปิดร่วมกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เปิดร่วมกับพณิชยการบางนา โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสอศ.ซึ่งมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 38 แห่ง ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและให้โอกาสนักเรียนกรุงเทพมหานครเข้าศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนของกรุงเทพมหานครเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้าน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวปิดท้าย

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: