รร.คงโครัดอุทิศ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

28 พ.ค. 61 รร.คงโครัดอุทิศ โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา (ตรงกับวันที่ 29 พ.ค. 61 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึง
พระรัตนตรัย ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ของพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Leave a Reply

%d bloggers like this: