ผบก.รน.เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 18 ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผบก.รน.เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 18 ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2554 กำหนดให้กองบังคับ การตำรวจน้ำ มีอำนาจในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักปฏิบัติการใต้น้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอารักขาและรักษาความปลอดภัย การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทางทะเล ตลอดจนภัยพิบัติธรรมชาติ การสำรวจและค้นหาของกลางหรือสิ่งผิดกฎหมายใต้น้ำ สำรวจและแก้ไขปัญหาใต้แนวน้ำ การดูแล ฟื้นฟู รักษาทรัพยากร ธรรมชาติทางทะเล ประกอบกับกองบังคับการตำรวจน้า เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการถวายความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในน่านน้ำไทย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองบังคับ การตำรวจน้ำสำเร็จตามเป้าหมาย และภารกิจที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทางน้ำทางทะเลให้ทันต่อเหตุการณ์

รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองบังคับการตำรวจน้า จึงได้จัดท้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 18 ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น
พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผบก.รน. กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ(มนุษย์กบ) รุ่นที่ 18 นี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญ อีกหนึ่งหลักสูตรของกองบังคับการตำรวจน้ำ และเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่กองบังคับการตำรวจน้ำสามารถผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและบนบก การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางแม่น้ำและทะเล ตลอดจนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในทะเลได้อย่างประสิทธิภาพส่งให้ประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายของกองบังคับการตำรวจน้ำโดยใช้เวลาฝึกประมาณ 2 เดือน โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึก มีความเป็นมืออาชีพทำงานภายใต้ทักษะและความชำนาญที่มีขีดความสามารถสูงกว่าตำรวจทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ”
พ.ต.อ.ประเสริฐ ศรีคุณรัตน์ ผกก.2 บก.รน. กล่าวว่า “กองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในด้านการถวายความปลอดภัยทางน้ำ ช่วยเหลือคุ้มครองและป้องกันภัยทางน้ำ ทางทะเล ให้กับประชาชน การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ กรณีเกิดอุบัติภัยทางน้ำ ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ การสำรวจและค้นหาของกลางหรือสิ่งผิดกฎหมายใต้น้ำ รวมทั้งการดูแล ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการปฏิบัติการใต้น้ำในการปฏิบัติงาน จึงได้มอบหมายให้ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจน้ำ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 18 ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 รวม 48 วัน โดยแบ่งเป็น ภาคที่ตั้ง ณ สถานฝึกอบรม กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 รวม ๓๓ วัน และภาคทะเล ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 รวม 15 วัน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนายทหารชั้นประทวนที่โอนมาจากกองทัพเรือ จำนวน 29 นาย”อีกด้วย

ขอบคุณ: ภาพ/ข่าว ปชส.ตำรวจน้ำ ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: